fbpx

mwf logo 1Проект: „Да работим заедно – развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения“

Проектът се реализира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“ и Фондация „Светът на Мария“, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в размер на 73084, 86 евро.

Целта на проекта е да разкрие потенциала на хората с интелектуални затруднения и да окуражи участието им в пилотирането на новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“. 30 хора с интелектуални затруднения ще се включат в информационни и застъпнически събития, проучване на очакванията им към новата социална услуга, видеоклипове за информиране за социалната услуга, ползване на психологическа подкрепа и участие в дейности за развитие на трудови умения.

Разработените продукти и иновативни методи за овластяване на хората с интелектуални затруднения ще бъдат предоставени на широк кръг организации и публични институции, които въвеждат нови социални услуги в подкрепа на хора с различни увреждания.
Проектът ще допринесе за постигане на общо разбиране за необходимостта от устойчива подкрепа за овластяване на хората с интелектуални затруднения за участие в дейности и решения, които им въздействат.

Дейности:

1. Дейности за управление, мониторинг и отчитане
2. Комуникационни дейности
3. Проучване на очакванията на хора с ИЗ и родители към новата социална услуга „подкрепа за придобиване на трудови умения“
4. Разработване на видеоклипове за информиране на лица с интелектуални затруднения и родители за социалната услуга „подкрепа за трудови умения"
5. Активно включване на хора с ИЗ при ползване на социалната услуга за развитие на трудови умения
6. Психологическа подкрепа за активно включване в ползването на социалната услуга за развитие на трудови умения
7. Застъпничество за активно включване на хора с увреждания в ползването на социални услуги

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/805, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта: Продължителността на проекта е 24 месеца, 01.10.2021 г. до 30.09.2023 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund Isuo


Read more about our completed projects.

MARIA’S WORLD FOUNDATION

DAY CARE CENTER ‘WORLDS’

Sofia 1404
8, Riccardo Vaccarini str.
Т: +359 2 423 97 40,
М: 0886 182 201
E: office@mariasworld.org

WHERE WE ARE

Map en

Go to top