fbpx

На основание чл. 8, ал.1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за условията и редът за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и в изпълнение на договор BG051PO001-7.0.07-0068-С0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници –Компонент 1"- Фаза 2

ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ"
Със седалище и адрес на управление в гр. София 1680, бул. България 88, офис 8, тел.: 02/808 171; интернет адрес: www.mariasworld.org, лице за контакт: Цецка Радева, на длъжност директор, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0068-С0001 „Светът на Мария: създаване на дневен център за трудови дейности за хора с леки и умерени интелектуални затруднения - иновативен модел на дневна грижа за хора с интелектуални затруднения"

Обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана" с предмет: "Организиране на обучения и информационни събития" във връзка с изпълнение на договор BG051PO001-7.0.07-0068, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 2: Организиране на два броя пресконференции в България – техническо обезпечаване и логистика.
Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на две обучения в готварски умения за клиентите на Дневен център за трудови занимания „Светът на Мария".

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София, бул. България №88, офис 8, всеки работен ден от 09:00 ч. - 12:00ч и от 14:00ч. – 17:00ч.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните интернет адреси:
1. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.
2. http://www.mariasworld.org– интернет адрес на Фондация „Светът на Мария"

Оферти се подават на адрес: София, бул. България№88, офис 8 всеки работен ден до 10:00ч.на 23.09.2013г.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top