fbpx

РЕШЕНИЕ
№ 3/17.09.2013г.
За прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител

На основание чл. 11, ал. 6, от Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013г. прекратявам публикуваната на 16.09.2013г. процедура „Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Организиране на обучения и информационни събития" във връзка с изпълнение на договор BG051PO001-7.0.07-0068, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 2: Организиране на два броя пресконференции в България – техническо обезпечаване и логистика.
Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на две обучения в готварски умения за клиентите на Дневен център за трудови занимания „Светът на Мария"

 

Мотиви на основание чл. 11, ал. 6, от ПМС № 69/2013г. – промяна на първоначалните условия, при които е обявена процедурата.

Настоящото решение да се изпрати до Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., за прекратяване на процедурата и да се връчи на екипа по проекта за сведение и изпълнение.

Директор на фондация „Светът на Мария"
Цецка Радева

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top