fbpx

РЕШЕНИЕ
№ 1/14.07.2014г.
На основание чл.12, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.7, т. 3 (договаряне без публикуване на пояснителен документ) от Анекс V „Правила за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Изпълнителната Агенция (ИА) и във връзка с изискванията на договор № PF015-018/11.03.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързан с участие на гражданското общество" и Тематичен фонд "Партньорство и Експертна помощ", - част от Рамковото споразумение на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, подписано от Федералния съвет на Швейцария и правителството на Република България на 7 Септември 2010 г."

ОТКРИВАМ:
Процедура „Договаряне без публикуване на пояснителен документ" за определяне на изпълнител с предмет: "Заснемане и производство на 48 мин. филм за социалното включване и трудовата интеграция на хората с интелектуални затруднения, озвучен и дублиран на френски език, заснет в Швейцария и България."

1. Одобрявам обявата за откриване на търга и документация за участие, подготвени във връзка с провеждане на горепосочената процедура.

2. Обявата и документите да се изпрати на 15.07.2014г. като електронно копие до Швейцарското междинно звено за публикуване на сайта http://swissbgcooperation.bg/- интернет адреса на Швейцарското междинно звено.

3. Документацията да се публикува на 15.07.2014г. на интернет страницата на фондация "Светът на Мария" www.mariasworld.org.

4. Определям краен срок за приемане на офертите: 17 часа на 23.07.2014г.

Определям процедурата по отваряне на постъпилите оферти да се проведе на 24.07.2014г. от 09.00 часа на следния адрес: София 1680, бул. България № 88, офис 8.

Директор на фондация „Светът на Мария"
Цецка РадеваДокументи:1. Покана
2. Проекто-договор
3. Оферта
4. Методика за оценка
5. Обява

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top