fbpx

Проект ФСЗПроект: „Подкрепа за развитие на трудови умения на хората с интелектуални затруднения – оборудване и обзавеждане на Учебна кухня „Надежда“

Целта на проекта е изграждане на иновативен трудов център с професионално оборудвана кухня, която отговаря на всички хигиенни изисквания.

В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за Учебна кухня „Надежда“ за провеждане на дейностите за подкрепа на развитие на трудови умения за хората с интелектуални затруднения.

Дейности:

1. Оборудване на помещение за провеждане на трудово обучение за приготвяне на храна
2. Обзавеждане на помещения за социална работа и битови дейности

Отпуснато финансиране: 35 957,97 лева

Финансираща организация: Фонд „Социална закрила“, Министерство на труда и социалната политика

Продължителността на проекта е от 1 юни 2021 г. до 15 септември 2021 г.


Проект СоцИновПроект: „Емоционално благосъстояние и личностно развитие за хората с интелектуални затруднения“

И емоционалното състояние, и личностното развитие са компоненти на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения. За тяхното развитие са нужни целенасочени усилия, които в максимална степен съобразяват спецификите на младежите, към които са насочени.
Целта на проекта е повишаване на емоционалното благосъстояние и осигуряване на личностно развитие на хората с интелектуални затруднения. Реализирането на планираните по проекта дейности ще допринесе за тяхното постигане.

Дейности:

1. Провеждане на 8 бр. занимания по готварство, представени и обсъдени онлайн
2. Провеждане на 4 бр. занимания по театър, представени онлайн
3. Заснемане на 3 бр. влогърски видеа
4. Поддържане и разширяване на влогърската програма чрез 28 публикации във вайбър общност „Светове“

Отпуснато финансиране: 3000 лева

Финансираща организация: БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения)

Продължителността на проекта е от 1 април 2021 г. до 30 октомври 2021 г.


проект БАЛИЗПроект: „Пилотиране на подкрепа за придобиване на трудови умения с професионалната среда на обучителен и трудов център „Надежда“

Целта на проекта е пилотиране на предоставянето на подкрепа за изграждане на трудови умения за хората с интелектуални затруднения в иновативния обучителен трудов център „Надежда“.
Ще бъде осигурена подкрепа за широк кръг младежи и възрастни хора с интелектуални затруднения, потребители на повече от една социална услуга. Ще бъде подпомогнато и облагородяването на пространството, оформящо се като „социален парк“ в сградата и двора на бившия дом „Асен Златаров“.

Дейности:

1. Организиране на споделено ползване на Социален парк „Надежда“ от различните социални услуги, които ще се помещават в него
2. Организиране на трудова практика по поддръжка на двора и неговото облагородяване
3. Организиране на включването в трудова практика на потребители от социалните услуги в съседство
4. Организиране на трудова практика по поддръжка на хигиената на сградата
5. Описание на иновацията и представяне на онлайн семинар за представяне на опита и практиката от пилотирането на услугата

Отпуснато финансиране: 4995 лева

Финансираща организация: Програма „Социални иновации“, Столична община

Продължителността на проекта е от 1 април 2021 г. до 1 ноември 2021 г.


DSC 7912

Проект: „Изграждане на първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения – Кухня „Надежда“, основан на френската социална практика за социално и трудово включване на хората с интелектуални затруднения.“

Целта на проекта е да се създаде и стартира работа първи по рода си център за обучение и развитие на трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Моделът ще бъде базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на тази уязвима група.

Дейности:
1. Изграждане на вентилационна и отоплителна система в помещенията на учебната кухня.
2. Провеждане на онлайн занимания по готварство в периода на социална изолация.
3. Осигуряване на публичност на проектните дейности
4. Подкрепа за откриване на Учебна кухня „Надежда“.

Отпуснато финансиране: 10 380 BGN

Финансираща организация: Посолство на Република Франция в България

Продължителността на проекта е от ноември 2020 г. до февруари 2021 г.


Slide1Проект: „МОГА ДА РАБОТЯ! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 66 954 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Цел на проекта:

Целите на проекта са свързани с овластяване на хората с интелектуални затруднения в достъпа им до професионална, системно гарантирана и обезпечена в дългосрочен план подкрепа за реализация на пазара на труда.

Конкретните цели по проекта са:
• разработване на модел за подкрепа за трудова реализация, основан на проучване на потребностите и съобразен с нормативните изисквания, постигнатите добри практики и припознат от заинтересованите страни;
• валидиране на модела и предоставяне на подкрепа за 30 човека с интелектуални затруднения;
• подготовка и провеждане на обучения за граждански организации и доставчици на социални услуги за прилагане на модела за подкрепа за трудова реализация;
• изготвяне на предложение за правна регламентация за прилагане на модела и пътна карта за нормативни промени с активното въвличане на заинтересованите страни и институциите на централната власт.

Роля на партньорите по проекта:
Партньорството по проекта е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с разработването и прилагането на методично и системно решение за овластяване на целевата група, което осигурява възможност за промяна в модела на социална работа за хората с интелектуални затруднения, така че да получават подкрепа за социално и трудово включване.

Ролята на фондация „Светът на Мария“ като водеща организация е свързана с проучването на потребностите и изготвянето и внедряването на модела за подкрепа на хората с интелектуални затруднения.

Ролята на Български център за нестопанско право е свързана с подготовка на конкретното правно обосновано предложение за осигуряване на устойчивост на прилагането на модела.

Дейностите по проекта:

1. Проучване на потребностите и анализ на контекста
С активното участие на целевите групи и ползватели, дейността цели да бъдат проучени а) потребностите на целевите групи от подкрепа за включване на пазара на труда, б) очакванията и проблемите на работодателите, подкрепящите близки и структури,ангажирани с подкрепата за хора с интелектуални затруднения и в) актуалния контекст и новите регулации в социалната сфера, мерките за заетост и професионално образование за подкрепа за заетост.

Ще бъдат проведени интервюта, проучване на секторните регулации и добри практики.

Референтна работна група, сформирана от кандидата и партньора ( експерти, социален работник и експерти от опит, представители на целевата група) ще зададе общата рамка на анализите и ще верифицира подготвените препоръки.

След завършване на анализите ще бъде организиран тематичен семинар за представянето и обсъждането им с широк кръг заинтересовани страни, а резултатите от обсъжданията – интегрирани в доклад.

2. Разработване на модел за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
В рамките на дейността ще бъде разработен нов модел за индивидуализирана подкрепа за реализация на пазара на труда на хора с интелектуални затруднения, като се съобразят изводите и препоръките от анализите. Моделът ще включва: а) форми, нива и подходи за обучение в трудови и професионални умения, б) развитие на социални компетенции за участие в трудова дейност, в) стажуване и практика в защитена работна среда, г) подкрепа на работнотомясто, заетост в социално предприятие, професионално обучение и пр.

3. Внедряване на модела за подкрепа за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения
Дейността предвижда да бъдат подкрепени 30 човека с интелектуални затруднения по модела за подкрепа за трудова реализация. Подкрепата ще бъде обособена като социална услуга, в която всеки потребител, след индивидуална оценка на трудовите и социални умения, ще се включи в индивидуална програма за развитие на умения и подкрепа.

4. Разработване и реализиране на обучителна програма за прилагане на модела
Дейността включва популяризация на модела в подкрепа на трудовото и социално включване на хората с интелектуални затруднения и провеждане на обучения за прилагането му от други граждански организации и доставчици на социални услуги. Предвидено е провеждане на 2 обучения и 3 дни на отворени врати.

5. Застъпничество за осигуряване устойчивост на модела
Дейността предвижда да се постигне устойчивост на модела чрез неговото припознаване в регламентацията на новите модели на социални услуги, както и да се очертае приложното му поле в интердисциплинарни връзки със секторите „мерки за заетост“ и „професионално обучение“. В рамките на дейността ще бъде изготвено предложение за правна регламентация на прилагането на модела в системата на социалните услуги.

6. Мониторинг и външна оценка на проекта
Дейността включва събиране на информация и данни в хода на реализация на дейностите.
В края на проекта ще бъде ангажиран външен експерт за изготвяне на оценка на реализацията и постигнатите резултати, прилагането на принципите на добро управление и осигуряване на ефективност и ефикасност на вложените средства.

По проекта е предвидено и създаване на документален филм.

Финансираща организация: Фонд Активни граждани България, Първи конкурс за стратегически проекти, Тематичен приоритет № 3: „Овластяване на уязвими групи“, проект ACF/151, www.activecitizensfund.bg.

Продължителност на проекта:
Продължителността на проекта е 18 месеца от 06.11.2019 г. до 06.05.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

mwf logo 1 BCNL Active citizens fund

20190613 153500Проект: „Творческа лаборатория за хора с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

В рамките на проекта ще бъде създадена творческа лаборатория за младежите с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Целта е да се подпомогне тяхното себеизразяване и развитието на творческите им заложби.

Предвидени са занимания в четири артистични модула (керамика, рисуване, театър, музика) според интересите и предпочитанията на участниците, както и посещения на изложби, концерти и други културни прояви. В дейностите ще участват артисти, социални работници и доброволци.

Произведенията от заниманията ще бъдат представени на изложба.

Основни резултати:

1. Проведени 6 творчески занимания в рамките на всеки от четирите тематични модули

2. Привлечени доброволци

Доброволците ще участват в артистичните занимания и при организацията на посещения на културни събития. Ще подпомагат дейността на водещия, документирането на процеса и резултатите.

3. Организирани 10 посещения на културни събития, свързани с темите на модулите. Дейността цели запознаване с различните видове изкуство и приобщаване към културния живот на града.

4. Организирана изложба – събитие за представяне на творческите резултати от заниманията.

Финансираща организация: TELUS International Europe
Продължителността на проекта е от май 2019 г. до юни 2020 г.


EU flag Erasmus vect POSПроект: „Иновации в обучението на възрастни с интелектуални затруднения“

Проектът за иновации в обучението за възрастни с интелектуални затруднения предвижда прилагането на нови подходи в подкрепата за „учене чрез правене“ за пълнолетни хора с интелектуални затруднения и е ориентиран към подобряване на техните способности за социална и трудова реализация, съобразно принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и добрите европейки практики.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани три мобилности за участие в три тематични структурирани обучения. Темите на обученията са свързани с въпросите за емоционалната интелигентност, прилагането на иновативни методи в обучителния процес, както и за разработване и прилагане на система за управление на качеството в обучението на хората с интелектуални затруднения. Предвидено е идентифицирани съдържателни теми от обученията да бъдат приложени пряко в дейността на фондацията.
В обученията ще вземат участие специалисти, които са ангажирани в социална и обучителна работа с хората с интелектуални затруднения. Участието в мобилностите и резултатите от тях ще бъдат широко популяризирани.

В резултат на проекта ще бъде постигнато надграждане и доразвиване на подкрепата за хората с интелектуални затруднения. Ще бъдат приложени иновации в подхода, ще се постигне и личностно развитие на участниците, повишаване на техните меки умения и нагласа за мултикултурно общуване.

Финансираща организация: Програма Еразъм + на Европейския съюз

Продължителността на проекта е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г.


Gerb SofiaПроект: „Цифрови умения и дигитална свързаност за хората с интелектуални затруднения“

Цел на проекта:

Проектът цели да направи средствата за дигитално общуване на 21 век достъпни за хората с интелектуални затруднения, както и да подпомогне развитието на интерес, дигитални умения, безопасно потребление и приемаща нагласа сред тях и техните близки. Чрез развитието на тези умения, проектът ще спомогне насърчаването и подобряването на общуването им с други хора със и без увреждания, ще способства за преодоляване на изолацията и ще съдейства за изграждане на умения за независим живот.

Дейности:

1. Провеждане на занимания за изграждане на подходящи умения, интерес и приемаща нагласа сред младите хора с интелектуални затруднения за развиване и прилагане на цифрова грамотност
2. Разработване и реализиране на влогърска програма с изяви на млади хора с интелектуални затруднения
3. Популяризиране на влогърските видеа

Programa Evropa LogoФинансираща организация: Столична програма „Европа“, Столична община
Продължителността на проекта е от 1 април 2020 г. до 30 октомври 2020 г.


IMG 1977Проект: „Застъпничество и самозастъпничество на хората с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“

Цел на проекта:

Развитие на застъпничеството и самозастъпничеството на хората с интелектуални затруднения, потребители на Дневен център „Светове“ чрез:
• Развитие на самозастъпническата група и уменията за самозастъпничество, както и повишаване на самозастъпническата активност през 2020 г.
• Повишаване активното включване и представяне на хората с интелектуални затруднения в обществото и отстояване на каузата за приемане на хората с увреждания.

 Дейности:

1. Участие в самозастъпническа група, застъпнически инициативи, Годишното общо събрание на Националната платформа на самозастъпниците
2. Организиране на обучения за самозастъпници
3. Публикуване на материали за изявата и постиженията на хората интелектуални затруднения

Финансираща организация: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Продължителността на проекта е от 1 април 2020 г. до 30 октомври 2020г.


Gerb SofiaПроект: „Да поговорим за социалните услуги“

Цел на проекта:

Проектът цели да се апробира иновативен подход за активно включване на уязвимите групи, гражданите и заинтересованите страни в съвместен диалог за обсъждане на подкрепата, съдържанието, подхода на работа и отношението на социалните услуги и социалните работници.

Проектът предвижда активното въвличане на уязвимите групи и на гражданите в дискусии за подкрепата и социалната работа по начин, който е разбираем и достъпен за тях, както и провежда превенция на една ключова опасност – дискредитиране на социалната работа, поради дезинформация и дезинтересиране на хората от дейността на социалните услуги.

Дейности:

1. Организиране на допитвания за мнение и ангажиране на заинтересованите страни
2. Организиране на срещи и/или интернет дискусии (уебинари) с широко участие за дискутиране на ключови въпроси, свързани с: развитието на социалните услуги и подкрепата на уязвимите групи; подкрепата в ситуация на епидемия и социална изолация,
3. Изготвяне и публикуване на обобщение от дискусиите

Финансираща организация: Столична програма: „Социални иновации“, Столична община
Продължителността на проекта е от 16 април 2020 г. до 16 ноември 2020 г.


 DSC8345Проект „Да спасим Бон Апети от Светът на Мария“ по програма #SaveTheSaviors

Цел на проекта:
Подкрепа за преките бизнес нужди и разходи на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“

Благодарение на проекта се осъществява нова дейност в социалното предприятие – ежедневна подготовка на отделно опаковано обедно меню от висококачествени продукти при спазване на най-високи хигиенни изисквания.

Менюто се изготвя от професионален готвач, а поръчките се получават на място в Дневния център.
За семействата на хора с увреждания и други хора в нужда менюто се предлага на по-ниски цени.

Дейността цели да осигури продължителна заетост за главния готвач и за трима от младежите с интелектуални затруднения, които работят в социалното предприятие.

Менютата се публикуват ежеседмично във фейсбук профила на Фондацията и на Bon Appetit Catering by Maria's World.

Финансираща организация: Български център за нестопанско право и Аксенчър България, чрез програмата #SaveTheSaviors
Продължителност: април – юни 2020 г.


20181117 092643Проект „Борбата срещу последствията от COVID-19 – поддържане на дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“

Цел на проекта:
Да бъде подпомогнато социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“ в ситуацията на криза, в резултат от пандемията COVID-19.

В резултат на проекта ще бъде осигурено продължаване на дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“, което осигурява обучение на млади хора с интелектуални затруднения за развитие на професионални умения, свързани с приготвянето на храна, обслужване и осигуряване на кетъринг за различни поводи и събития. Социалното предприятие осигурява заетост на 3-ма човека с интелектулни затруднения и предлага ежедневно обедно меню на преференциални цени за хора в нужда. Финансиране: Със средства, предоставени от служителите на УниКредит Булбанк АД и Фондация „УниКредит“
Продължителност: май-ноември 2020 г.


Повече за нашите реализирани проекти.

Go to top