fbpx

Да си родител, е колкото предизвикателно и приятно, толкова и отговорно, а на моменти – объркващо. Когато в едно семейство има лице с увреждане, е нужна специална система на функциониране, така че увреждането да не наруши нормалното му развитие. Често добронамерени родители причиняват на своите деца с интелектуални затруднения по-голямо объркване и неувереност от самото увреждане, което се дължи на липсата на информация и адекватна подкрепа.

За да обърне специално внимание на този факт, фондация „Светът на Мария" създаде „Училище за родители", чиято основна цел е да подпомогне семействата в ежедневното им функциониране и да повиши автономността на клиентите. Училището представлява споделено пространство, в което веднъж месечно родителите и близките на нашите клиенти с интелектуални затруднения споделят своите мисли и обменят опит, подпомагани от подготвени специалисти. Част от темите в програмата на училището са: • Избягване на прекалената закрила. Често близките на лицето с увреждане правят това, което той/тя може да направи и сам/а.
• Справяне със съжалението. Приемане на увреждането като пречка, която трябва да се преодолее, а не като бариера, пред която трябва да се спре.
• Насърчаване да се поемат премерени рискове. Поставяне на реалистични цели пред хората с интелектуални затруднения.
• Усвояване на модели за справяне с актове на дискриминация и защита на правата както на лицето с интелектуално затруднение, така и на цялото семейство.
• Сексуално образование и др.

Отделно от общите семейни срещи Фондацията предлага и индивидуална подкрепа на нуждаещите се семейства. На индивидуалните срещи присъстват членовете на едно семейство и служители на Дневния център. На тези системни срещи се договарят целите от индивидуалния план на клиента с интелектуално затруднение, разглежда се определено поведение, наблюдаван напредък и др. Когато дадено семейство се нуждае от допълнителна семейна терапия, фондация „Светът на Мария" оказва съдействие, лично или чрез свои партньорства, семейството да направи безплатно терапевтичните сеанси.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top