fbpx

Арт терапията е специализирана програма, при която се използват ролеви и социометрични техники, музикални методи и психодраматични групови техники, арт терапия чрез йога на смеха и класическа йога, арт терапия, терапия чрез рисуване, моделиране с глина и работа с други техники от приложното изкуство, арт терапия чрез използване на природни материали.

С арт терапията се постигат следните психологически цели:

• изграждане на идентичност и реалистичен Аз-образ;
• разбиране на собствените емоции, развиване на емоционална интелигентност;
• работа върху поведенчески модели;
• развиване на социални умения;
• развиване на наблюдателност и усещане за себе си и другите хора, разбиране, че не съм сам, но и че не съм единствен на света (център на света), приемане на себе си и другите като равноправни членове на общността от хора, към която принадлежим;
• работа върху травматичен опит от физическо и психическо насилие;
• изграждане на умения за справяне в конфликтни ситуации в семейните отношения. Обратната връзка, дадена от участниците и родителите след проведените до момента арт терапевтични занимания с клиентите на Дневния център, дава основания да се направи обобщението, че в живота си извън Центъра клиентите показват малки, но качествени промени в следните области – по-активни са в социален аспект, проявяват по-голяма мотивация и умения да се включват в живота на семейството и приятелския кръг; като цяло са по-спокойни и по-положително настроени към света. Заниманието по арт терапия е целодневно и структурирано в сесии. То се провежда веднъж месечно и в него участват всички потребители, включени в графика за конкретния ден.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top