fbpx

Подкрепената заетост е динамичен процес, движен от индивидуалните нужди на търсещите работа хора. Изработен е процес в пет етапа, познат като Европейски модел на добрите практики, който може да бъде използван като рамка на подкрепената заетост. В рамките на тези пет етапа се предлага широка гама от дейности, някои от които прилагани единствено при хората с увреждания, други – прилагани при всички групи в неравностойно положение. Във всички етапи и дейности доставчиците на услугите трябва да следят времевите си рамки, тъй като те носят отговорност за загубеното време на клиентите си.

Етап 1 – Първоначален контакт с кандидата
През този етап се извършват много дейности, по-голямата част от които се използват не само при хората с увреждания, но и при останалите групи в неравностойно положение. Основните цели на този етап са да се осигури достъпна информация в подходяща форма и потребителите да бъдат насърчавани да използват тази информация, както и житейския си опит, за да направят информиран избор. Дейностите на този етап трябва да имат връзка с основната цел, да бъдат съсредоточени върху потребностите на кандидата, както и да бъдат част от цялостен план за действие, който да е в подкрепа на потребителите, назначени на неподкрепени работни места. Може да се очаква, че в края на този етап потребителят на услугите ще е способен да вземе информирано решение относно това дали иска или не да се възползва от подкрепената заетост.

Етап 2 – Изготвяне на професионално досие
Дейностите на този етап имат за цел да се проучат по-дълбоко уменията, възможности, силни и слаби страни на търсещия работа и тази информация да бъде обобщена в лично професионално досие, което да улесни работата на останалите участници в процеса по търсене на подходящо работно място. Подкрепената заетост дава на търсещите работа възможност да изберат работно място, отговарящо на техните интереси, стремежи, нужди, обстоятелства и жизнен опит. Процесът на планиране е основан на подхода на самостоятелния избор, при който ползвателите на услугите са окуражавани да проявят самостоятелен избор за своето кариерно развитие и да участват в изграждането на собствения си стил на работа в съответствие със своите интереси и професионални стремежи. Подходът на планиране на кариерата, при който в центъра на всички дейности е самия кандидат за работа, в рамките на този етап трябва да бъде изцяло адаптиран към нуждите на човека с цел той да открие подходящо работно място и да разбере дали би искал да търси работа точно с този доставчик на услугата.

Етап 3 – Намиране на работа
Намирането на работа е ключов етап, в рамките на който извършваните дейности могат да имат влияние върху работодателите и да осигурят заетост на търсещите работа. Няма един единствен най-добър начин за търсене на работа и доставчиците на подкрепена заетост трябва да подготвят цяла гама от дейности, които най-пълно удовлетворяват нуждите на всички заинтересовани страни.
Няма начин да се каже кой трябва и кой не трябва да предлага услуги по търсене на работа, но кандидатът трябва да направлява всички дейности. Той може да бъде съветван, но трябва да бъде напълно подготвен да прави информиран избор.
Независимо от ефектите на увреждането или други вид пречки, решенията трябва да бъдат взимани от кандидата за работа, а специалистите по подкрепена заетост трябва единствено да помагат и съветват.

Етап 4 – Контакт с работодателите
Дейностите на този етап зависят от формата на работа с конкретния работодател.
В тази връзка се предполага, че специалистите по подкрепена заетост и кандидатът за работа ще се срещнат с работодателя. На този етап става ясно какво точно предлага работодателя.

Етап 5 – подкрепа на и извън работното място
Степента, нивото и формата на подкрепа зависят от нуждите, способностите и общата ситуация на кандидатите за работа. Подкрепата сама по себе си е ключов фактор при подкрепената заетост и затова тя има място във всеки етап от процеса. Професионалната подкрепа трябва постепенно да отстъпва мястото си на подкрепа от страна на колегите. Степента на подкрепа и стратегията на постепенно оттегляне трябва да бъде планирана и обсъждана с колегите, работодателя и самия служител.
Възможността за подкрепа на и извън работното място предоставя на кандидатите да учат и да изпълняват задълженията си по необходимия начин, да бъдат част от екипа, да допринасят за корпоративната култура и по този начин да подпомагат развитието им в кариерата. От друга страна подкрепата предоставя на работодателите механизъм за подкрепа, а на колегите – знания и възможност да разберат хората с увреждания, а това развива уменията за предоставяне на естествена подкрепа на работното място.
Пакетът от мерки за подкрепа, който се предлага на хората с увреждания, трябва да поставя в центъра на този процес самия кандидат за работа, трябва да бъде гъвкав и може да включва:

Подкрепа на работното място

 • Развиване и подпомагане на социалните умения;
 • Откриване на подходящ ментор/колега;
 • Установяване на културата на работното място;
 • Подпомагане на работодателя да адаптира работното място;
 • Подкрепа на работодателя и колегите;
 • Идентифициране на обичаите и практиката на работното място;
 • Идентифициране на възможностите за кариерно израстване.

Подкрепа извън работното място

 • Разрешаване на практически проблеми (транспорт до и от работното място);
 • Дискутиране на междуличностните отношения на работното място;
 • Подпомагане за справяне с бюрокрацията, свързана с ползването на различни социални придобивки.
 • Поддържане на връзка със здравни и социални работници;
 • Предоставяне на съвети и отговори на въпроси, възникнали в процеса на предоставяне на услугата „Подкрепена заетост".

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top