fbpx

Ценностите и принципите, които са залегнали в основата на идеята за подкрепена заетост, са напълно в унисон с идеите за самостоятелни решения, социално включване, опазване на личното достойнство и уважение към хората.
В контекста на подкрепената заетост тези идеи могат да бъдат доразвити в ценностите и принципите, които са залегнали в основата на всички етапи и дейности на подкрепената заетост:

Индивидуален подход
Подкрепената заетост разглежда всеки човек като уникален в своите интереси, предпочитания, заболяване и житейска история.

Уважение
Дейностите в рамките на подкрепената заетост винаги са съобразени с възрастта, опазват достойнството и отдават необходимото уважение на търсещите работа хора.

Самоопределяне
Подкрепената заетост помага на търсещите работа хора да разширят интересите и предпочитанията си, да правят самостоятелен избор, да дефинират плана си за работа и начин на живот според своите лични условия и обстоятелствата, в които живеят. Подкрепената заетост утвърждава принципите на самопомощ чрез ползването на услуги, които улесняват независимия живот на хората с увреждания.

Информиран избор
Подкрепената заетост помага на хората с увреждания да разберат по-задълбочено своите възможности и така да мога да направят избор, съобразен с техните предпочитания, и да разберат последствията от този избор.

Самостоятелни решения
Подкрепената заетост помага на хората да взимат решения, основани на начина на живот и участието им в обществения живот.

Хората с увреждания имат решаващата дума в процесите на планиране, оценка и развитие на предлаганите услуги.

Поверителност
Компаниите, предлагащи услуги в областта на подкрепената заетост, разглеждат информацията, предоставена им от хората с увреждания, като конфиденциална. Потребителите на услугата имат достъп до личната си информация, събрана от доставчика, и всяко разкриване на тази информация става при максимална дискретност и с изричното съгласие на търсещия работа човек.

Гъвкавост
Екипът и структурата на организацията имат възможност да се променят в зависимост от нуждите на потребителите на услугите. Самите услуги са гъвкави, имат за цел да отговорят на нуждите на потребителите и могат да бъдат адаптирани към индивидуални изисквания. Услугите, свързани с достъпността на работното място, различните възможности и цялата информация са напълно достъпни за всички хора с увреждания.

Достъпност
Услугите, възможностите и информацията, предлагани от организациите за подкрепена заетост, са напълно достъпни за всички хора с увреждания.

Вижте още: Процес на предлагане на услугата "Подкрепена заетост"

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top