fbpx

Провеждането на индивидуални консултации със специалисти за клиентите е част от дейностите на Центъра. Ангажирането на клиентите в тях е по график, който е индивидуален и не се отразява на провеждането на груповите занимания – потребителят излиза за консултация/рехабилитация и след сеанса се връща в групата, която междувременно продължава заниманието си.

Индивидуалните консултации и рехабилитация имат за цел да окажат индивидуална подкрепа на потребителя в отговор на специфичен проблем или затруднение, които изискват индивидуално внимание и се осъществяват в допълнение на груповите програми. Те се провеждат в съответствие с целите и задачите на индивидуалния план за грижа, както и при възникване на потребност, която е установена от ментора, друг член на екипа, клиента или неговото семейство.

Индивидуалните консултации и рехабилитационните дейности са:

  • Психологически консултации за потребителя и родителите – предоставят се от психолога на Центъра или от психотерапевт. Психотерапевтът е външен специалист, който Центърът ангажира при необходимост.
  • Консултации за поведението – провеждат се от менторите или психолога и са свързани с реакция на конкретно поведение на потребителя и въздействието на това поведение върху останалите. Целта е потребителят да разбере действието си и ефекта от него. Провеждат се от менторите, както и от психолога на Центъра.
  • Логопедични консултации – за справяне със силно изразени езикови затруднения на потребителя, които сериозно възпрепятстват качеството на общуването и разбирането му с околните. Тъй като при възрастните лица е налице устойчивост на езиково-говорните навици, тази подкрепа е необходима при лица със силно изразен проблем, който влияе негативно на качеството им на живот. Предоставя се от външен специалист, който Центърът ангажира при констатиране на необходимост за конкретен потребител.
  • Езикова рехабилитация – тази форма на рехабилитация е свързана с упражняване и развиване на уменията на потребителите да боравят с езика, да се изразяват граматически правилно и да преодоляват усвоени вредни изрази, фрази и думи. Заниманията се провеждат успоредно с ангажираността в други дейности и подпомагат и улесняват общуването на потребителите както в Центъра, така и навън. Провежда се от социалния работник.
  • Двигателна рехабилитация – за преодоляване на ясно изразени двигателни ограничения на потребителя. Тъй като при повечето потребители двигателните ограничения са минимални, в Центъра се предлагат дейности за поддържане на общия тонус и физическата активност (йога, гимнастика, танци). При необходимост Центърът провежда консултации с кинезитерапевт и съответно ангажира като външен специалист рехабилитатор, който да провежда рехабилитацията.
  • Семейни консултации – в помощ на семейството при разпознаване на трудности и проблеми в него. Предоставят се от психолога на Центъра, както и от външен специалист.
  • Социални консултации – по въпроси, свързани с правата и задълженията, при подготовка на документи, за оказване на съдействие за справяне с разнообразни житейски ситуации и подкрепа за социална интеграция в услуги и дейности извън самия Център.
  • Консултации за близките на потребителя и за други специалисти, работещи с него – за предоставяне на подкрепа в неговата домашна среда или в съответната работна среда.

Индивидуалните консултации се организират и провеждат по график – в съответствие с предварително разпознати и съответстващи на индивидуалния план на потребителя потребности, при поискване или при необходимост – когато трябва да се окаже подкрепа на потребителя и/или на неговите близки.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Как да ни намерите

Map bg

Go to top