fbpx

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ КЪМ ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ"

Въведение:
Етичният кодекс представя основните принципи и стандартите за етично поведение на работещите с възрастни хора с интелектуални затруднения в сферите образование, здравеопазване, социални грижи и др.

Всички служители към фондация „Светът на Мария", включително стажанти и доброволци, са задължени да бъдат запознати и да спазват етичните стандарти, заложени в настоящия Кодекс, при изпълнение на ежедневните си професионални задължения и при контакт с клиенти, други доставчици на услуги и публични институции.

В допълнение, всички служители към фондация „Светът на Мария" са задължени да спазват етичните принципи на съответната професия.

Етичният кодекс за работата с възрастни хора с интелектуални затруднения и техните семейства има за цел:

1. Да формулира основните ценности и принципи, които работещите с тези клиенти трябва да познават и спазват в своята практика;

2. Да утвърди волята и стремежа на работещите с хора с интелектуални затруднения за етично отношение в практическата им дейност;

3. Да насочи поведението и да подпомогне работещите с хора с интелектуални затруднения в разрешаването на етични дилеми, с който се сблъскват в своята практика;

4. Да очертае моралните отговорности на работещите с хора с интелектуални затруднения: към клиента с умствено затруднение, към семейството, помежду им и към обществото.

Основни етични принципи

 • Гарантиране на най-добрия интерес на клиента съгласно международното и националното законодателство (Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Българския парламент през януари 2012 г.);
 • Зачитане на достойнството и личността на всеки клиент на Дневния център;
 • Уважение към личната история, религиозната, етническата и културната идентичност на всеки клиент на Дневния център;
 • Зачитане правото на хората с интелектуални затруднения на свобода на мнението и изразяването, както и на волята и предпочитанията им;
 • Индивидуален подход към всеки клиент и семейство;
 • Съобразяване на материалната база и дейностите с нуждите и предпочитанията на хората с интелектуални и физически увреждания;
 • Доброволност при ползването на услугите;
 • Работа в мултидисциплинарен екип;
 • Специфична процедура за подбор и обучение на екипа;
 • Редовна професионална супервизия на екипа с цел поддържане на най-високи професионални стандарти за качествено предоставяне на услугата.

  Професионални стандарти за качество
 • Поверителност – екипът на Дневния център е задължен да пази тайната на клиентите.
 • Анонимност – ако не желае, клиентът не оповестява своето име. То фигурира само в задължителни отчетни документи, които се съхраняват заключени и до които имат достъп само хора от екипа, пряко ангажирани с дейността, и проверяващи органи.
 • Доброволност – участието в социалните услуги е доброволно и информирано.
 • Равнопоставеност и безоценъчност – екипът на Дневния център има неоценяващо и уважително отношение към клиентите на Центъра.
 • Сензитивност – дейностите в Дневния център са разработени и се предлагат така, че да отговарят по един адекватен начин, от една страна, на особеностите на психичното функциониране на клиентите (лека и умерена степен на интелектуално затруднение, синдром на Даун) и от друга страна, на техните културни, етнически и религиозни особености. Екипът на Дневния център преминава през специфични обучения и супервизии с цел усвояване на умения за адекватно предлагане на услугите на специфичната група клиенти.

Раздел І

Основни положения:

Работещите с възрастни хора с интелектуални затруднения изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1. Всички хора се обслужват с уважение и като се зачита тяхното вътрешноприсъщо достойнство.
Чл. 2. Всеки клиент на Центъра има право на усвояване на трудови умения в интегрирана и специализирана работна среда.
Чл. 3. Всеки клиент на Центъра притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл. 4. На всеки клиент е гарантирано правото на:

 • свобода на изразяване на мнение;
 • свобода на мисълта, съвестта и религията;
 • формиране на собствени възгледи и свободното им изразяване;
 • участие в процеса на вземане на решения за собствените му нужди и бъдеще.

Чл. 5. Всеки клиент на Центъра има право на закрила срещу нарушаването на неговото достойнство, срещу физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие, или злоупотреба.
Чл. 6. Всеки клиент има право на закрила за своето нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
Чл. 8. Във всички случаи интересите на клиента се защитават по най-добър начин.
Чл. 9. Всеки клиент, попаднал в рискова ситуация и/или ситуация на злоупотреба, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Раздел ІІ
Морални отговорности към хората с интелектуални затруднения

Чл. 10. Да съобразяваме практиката си със съвременните знания за човешкото развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки клиент на Центъра.
Чл. 11. Да разбираме и уважаваме уникалността на всеки клиент на Центъра.
Чл. 12. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всеки клиент на Центъра.
Чл. 13. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на всеки клиент на Центъра.
Чл. 14. Да подкрепяме правото на всеки клиент на Центъра на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Чл. 15. Да работим в най-добрия интерес на всеки клиент на Центъра.
Чл. 16. Да не участваме в практики, които не зачитат вътрешноприсъщото достойнство на всеки клиент на Центъра или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл. 17. Да не участваме в практики, които дискриминират по какъвто и да било начин клиентите на Центъра на основание раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или статус, поведение или убеждения на семейството.
Чл. 18. Да разпознаваме симптомите на насилие и злоупотреба над хората с интелектуални затруднения – физическо, материално, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи хората с интелектуални затруднения от насилие.
Чл. 19. При съмнение за малтретиране да уведомяваме съответните институции и да следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл. 20. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на клиент на Центъра, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за защита на клиента.
Чл. 21. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на клиентите на Центъра, ние имаме моралната и законовата отговорност да информираме съответните органи.

Раздел ІІІ
Морални отговорности към семейството (законните представители) на хората с интелектуални затруднения

Чл. 22. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при изграждането на умения за независим живот и трудова заетост на хората с интелектуални затруднения.
Чл. 23. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл. 24. Да уважаваме ценностите на семейството и правото му да взема участие при вземането на решения относно развитието на клиента в Дневния център.
Чл. 25. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с клиента в Центъра.
Чл. 26 Да информираме родителите/попечителите за изследователските проекти, в които са включени клиентите на Центъра, и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме участие и самите ние да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на клиентите на Центъра.
Чл. 27 Да информираме родителите/попечителите за публични изяви, включващи клиентите на Центъра, и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме участие и самите ние да не участваме в публични изяви, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на клиентите на Центъра.
Чл. 28. Да не използваме своите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с клиентите на Центъра.
Чл. 29. Да осигуряваме опазване на поверителността на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот, с изключение на случаите на малтретиране, лоша грижа и злоупотреба. Това не се отнася за случаите, в които имаме основания да считаме, че благополучието на клиента на Центъра е в риск.
Чл. 30. Ангажираме се с разработването на правила за опазване на поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за клиентите на Центъра може да стане само с разрешение на семейството. Това не се отнася за случаите на малтретиране, злоупотреба и лоша грижа.
Чл. 31. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за клиента на Центъра, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Раздел ІV
Морални отговорности към колегите

Чл. 32. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл. 33. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и защитата на правата на хората с интелектуални затруднения.
Чл. 34. Да работим за утвърждаване на своя собствен, както и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.
Чл. 35. Да работим за утвърждаване на авторитета и положителния имидж на организацията, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на организацията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Раздел V
Морални отговорности към обществото

Чл.36. Да предоставяме програми и услуги, насочени към хора с интелектуални затруднения, съобразени с най-високите стандарти за качество и добра практика в областта. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл.37. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която хората с интелектуални затруднения да получават адекватни социални, образователни, здравни и правни грижи, право на труд и социално включване, живот без насилие, експлоатация и злоупотреба.
Чл.38. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на хората с интелектуални затруднения.
Чл.39. Да съдействаме за повишаване на степента на разбиране на хората с интелектуални затруднения и техните нужди от обществото.
Чл.40. Да работим за популяризиране на правата на хората с интелектуални затруднения, както и за повишаване на чувствителността на обществото към тяхното нарушаване.
Чл.41. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на хората с интелектуални затруднения и семействата им, и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Задължавам се:
1. Да уважавам уникалността и потенциала на всеки клиент на Центъра.
2. Да работя в най-добрия интерес на всеки клиент на Центъра.
3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и методи, уронващи достойнството на който и да било клиент на Центъра.
4. Да уважавам и подкрепям семействата при насърчаване на клиентите на Центъра за усвояване на умения за независим живот и трудови умения.
5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на Етичния кодекс.
6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
7. Да служа като застъпник на хората с интелектуални затруднения и техните семейства в общността и обществото.
8. Да спазвам етичните правила, заложени в този Кодекс.

Фондация „Светът на Мария"

Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове"

ул. Риккардо Ваккарини 8
София 1404, България
Тел.: 02/ 423 97 40
М: 0886 182 201
е-mail: office@mariasworld.org

Go to top