There is no translation available.

131453319 320511489027995 1680388361027666347 nВиолета и Росен се трудят активно в рамките на трудовата практика по проект Мога да работя.

Вили е ангажирана с опаковането и изпращането на поръчките с коледни подаръци за HPE и BOSH. Росен отговаря за подготовката на коледните кексове, които ще зарадват всички потребители на социалната услуга Дневен център „Светове“.

По проект Мога да работя е разработен модел за трудова заетост. Трудовата практика е застъпена като дейност, която позволява на младежите с интелектуални затруднения да придобият увереност в способностите си и да упражняват и развиват трудови умения.

Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с цел да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа за включване в пазара на труда на хората с интелектуални затруднения. Проектът се реализира в партньорство между фондация „Светът на Мария“ и Български център за нестопанско право.

Този новина е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Светът на Мария“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active citizens fund

Go to top