Медицинското обслужване се осигурява от здравната система чрез личните лекари и стоматолози, специалистите в доболничната здравна помощ, в звената за неотложна помощ и при необходимост – чрез болнично лечение. Като социална услуга Дневният център не предоставя медицински дейности извън дейностите, свързани с обичайната грижа за здравето в домашна или обществена среда. Действията и поведението са описани във вътрешните документи и правила, с които са запознати всички членове на персонала.

Дейностите, които осигурява Дневният център, са следните: • Първа помощ: Персоналът на Дневния център е подготвен да реагира при инцидент или необходимост, както и да действа при епилептичен припадък. Центърът разполага с лекарства от първа необходимост, които се предоставят след консултация с лекар и съгласно вътрешните правила за достъп и боравене с лекарства.
• Ранно разпознаване на симптоми на заболяване: персоналът е подготвен и обучен да разпознава симптоми на вирусни и други заболявания и е изготвена процедура за реакция в подобна ситуация.
• Даване на лекарства: оказване на помощ в случай на необходимост някой от потребителите да приема лекарства по схема и предписание от своя личен или лекуващ лекар по време на престоя си в Дневния център; дейността е надлежно документирана в плана за здравни грижи на клиента.
• Здравен план за грижи: всеки потребител има индивидуален здравен план, в който се описват прилаганото му лечение и консултациите, които посещава, както и имената на съответните специалисти. При текущото обсъждане на напредъка по индивидуалния план, както и при семейните консултации се обсъжда здравният план и изпълнението на включените в него дейности, отговорността за които се носи от родителите и близките на клиента.
• Здравни беседи и здравна информация: В Центъра се организират здравни беседи по въпроси от общ характер – здравословно хранене, предпазване от вирусни инфекции, сексуална просвета и други, съобразени с желанията и интереса на потребителите.
• Наблюдение на здравето: персоналът на Дневния център наблюдава поведението и ангажираността на своите потребителите; при възникване на каквито и да било прояви или симптоми, които са извън обичайните, той незабавно уведомява семейството и родителите и при необходимост провежда консултация с личния или лекуващ лекар на лицето.
• Допълнителни медицински манипулации: при необходимост да бъде извършена медицинска манипулация, която изисква специална подготовка, персоналът ще премине съответното обучение, за да може да отговори на потребностите.

Как да ни намерите

map-bg

Go to top